Odporúčaná, 2023

Redakcia Choice

zábava

Top 8 bláznivých nápadov, ktoré sú génius (Pics)

Myšlienka môže zmeniť váš život (True), slová známej indickej telekomunikačnej spoločnosti. Ideou je to, čo prináša zmenu v spoločnosti a prináša inovácie. Trvalo veľa bláznivých nápadov na to, aby sa svet stvoril tak, ako je teraz. Tu prinášam ešte bláznivé nápady, ktoré sú geniálne a ešte neboli implementované. Dúfam, že ste si túto pozíciu u

mobilné

Xiaomi Redmi S2 oficiálne odhalený; Má fotoaparát 16MP Selfie, Snapdragon 625 s podporou AI

Po mnohých príkazech a únikoch Xiaomi dnes uviedol do prevádzky model Redmi S2 v Číne. Nový inteligentný telefón ponúka funkciu zobrazovania podporovanú AI, ako je režim na portrét AI a nástroje na skrášlenie AI spolu s prednou kamerou 16 MP. Redmi S2 je elegantný, kovový a boots MIUI 9 založený na Android 8.1 Oreo. Redmi S2 je

rozdiel medzi

Rozdiel medzi informovaným a neinformovaným vyhľadávaním

Vyhľadávanie je proces vyhľadávania postupnosti krokov potrebných na vyriešenie akéhokoľvek problému. Predchádzajúci rozdiel medzi informovaným a neinformovaným vyhľadávaním spočíva v tom, že informované vyhľadávanie poskytuje informácie o tom, kde a ako nájsť riešenie. Naopak neinformované vyhľadávanie neobsahuje žiadne ďalšie informácie o probléme s výnimkou jeho špecifikácie. Medzi informovanými a neinformovaný

rozdiel medzi

Rozdiel medzi dopredu a spätným posúdením v AI

V umelej inteligencii je cieľom vyhľadávania nájsť cestu cez problémový priestor. Existujú dva spôsoby, ako uskutočniť takéto vyhľadávanie, ktoré sú odôvodnené dopredu a dozadu. Významný rozdiel medzi obidvoma z nich spočíva v tom, že predbežné odôvodnenie začína počiatočnými údajmi smerom k cieľu. Naopak, spätné odôvodnenie fung

rozdiel medzi

Rozdiel medzi PLA a PAL

PLA a PAL sú typy programovateľných logických zariadení (PLD), ktoré sa používajú na návrh kombinovanej logiky spolu so sekvenčnou logikou. Významný rozdiel medzi PLA a PAL spočíva v tom, že PLA pozostáva z programovateľného zoskupenia brány AND a OR, zatiaľ čo PAL má programovateľné pole AND, ale pevnú sústavu OR brány. PLD poskytujú jednoduchší

rozdiel medzi

Rozdiel medzi soft computing a hard computing

Soft computing a hard computing sú výpočtové metódy, pri ktorých je náročná výpočtová technika konvenčná metodika založená na princípoch presnosti, istoty a nepružnosti. Naopak, soft computing je moderný prístup založený na myšlienke aproximácie, neistoty a flexibility. Pred pochopením soft computingu a hard computingu by sme mali pochopiť, čo je výpočtová technika? Výpočet z hľadiska výpočtove

rozdiel medzi

Rozdiel medzi UMA a NUMA

Multiprocesory možno rozdeliť do troch kategórií modelov so zdieľanou pamäťou - UMA (Uniform Memory Access), NUMA (neuniformný prístup do pamäte) a COMA (Cache-only Memory Access). Modely sú rozlíšené podľa toho, ako sa distribuujú pamäťové a hardvérové ​​zdroje. V modeli UMA sa fyzická pamäť rovnomerne zdieľa medzi procesormi, ktoré majú rovnakú latenciu pre každé pamäťové slovo, zatiaľ čo NUMA poskytuje variabilný prístupový čas pre procesory na prístup k pamäti. Šírka pásma používaná v pamäti UMA do pamät

rozdiel medzi

Rozdiel medzi supervidovaným a nepozorovaným vzdelávaním

Dohľadované a neupravené učenie sú paradigmy strojového učenia, ktoré sa používajú pri riešení triedy úloh tým, že sa učia zo skúseností a výkonnostných opatrení. Dohľadované a nepozorované učenie sa odlišujú hlavne tým, že supervizované učenie zahŕňa zmapovanie od vstupu na základný výstup. Naopak, neoverené učenie nemá za ci

rozdiel medzi

Rozdiel medzi fuzzy set a Crisp Set

Fuzzy množina a krehká sada sú súčasťou odlišných množinových teórií, kde fuzzy súbory implementujú nekonečnú logiku, zatiaľ čo ostré súbory využívajú dvojitú logiku. Predtým boli formulované zásady odborných systémov založené na booleovskej logike, kde sa používajú ostré súpravy. Ale potom vedci argumentovali, že

rozdiel medzi

Rozdiel medzi mikroprocesorom a mikrokontrolérom

Mikroprocesor a mikrokontrolér sú typické programovateľné elektronické čipy používané na rôzne účely. Významný rozdiel medzi nimi spočíva v tom, že mikroprocesor je programovateľný výpočtový motor pozostávajúci z ALU, CU a registrov, bežne používaných ako procesorová jednotka (ako napríklad CPU v počítačoch), ktorá môže vykonávať výpočty a robiť rozhodnutia. Na druhej strane, mikrokontrolér je špec

rozdiel medzi

Rozdiel medzi logickou a fyzickou adresou v operačnom systéme

Adresa jednoznačne identifikuje miesto v pamäti. Máme dva typy adries, ktoré sú logickou adresou a fyzickou adresou. Logická adresa je virtuálna adresa a používateľ ju môže prezerať. Používateľ nemôže priamo zobraziť fyzickú adresu. Logická adresa sa používa ako odkaz na prístup k fyzickej adrese. Základným rozdielom me

rozdiel medzi

Rozdiel medzi senzormi a pohonmi

Senzory a pohony sú základnými prvkami vstavaných systémov. Tieto systémy sa používajú v niekoľkých reálnych aplikáciách, ako je systém riadenia letu v lietadle, systémy riadenia procesov v jadrových reaktoroch, elektrárne, ktoré vyžadujú prevádzku na automatizovanom riadení. Senzory a pohony sa prevažne líšia účelom, ktorý poskytujú, snímač sa používa na monitorovanie zmien v prostredí pomocou meracích veličín, zatiaľ čo pohon sa používa, keď spolu s monitorovaním sa ovládač aplikuje takisto ako na ovládanie fyzickej zmeny. Tieto zariadenia slúžia ako sprostredkovateľ

rozdiel medzi

Rozdiel medzi C # a C ++

C # a C ++ sú programovacie jazyky, kde C ++ je potomkom C #. C # je však odvodený z jazyka C a má mnoho funkcií C a C ++, ale niektoré funkcie sú tiež odstránené v C #. Pokiaľ ide o produktivitu programátora, C # je vzdialený niekoľko kilometrov od C ++ a C. Hlavný rozdiel medzi C # a C ++ spočíva v jeho aplikáciách, kde C # môže byť použitý na vývoj webových aj obchodných aplikácií, zatiaľ čo C ++ je užitočný, keď programátor chce vytvoriť niečo, čo potrebuje úzku interakciu s hardvérom. Porovnávacia tabuľka Základ pre porovna

rozdiel medzi

Rozdiel medzi preventívnym a nepreferenčným plánovaním v systéme OS

Je zodpovednosťou plánovača CPU prideliť proces CPU vždy, keď je procesor v nečinnom stave. Plánovač CPU vyberie proces z hotovej fronty a prideľuje proces CPU. Plánovanie, ktoré sa uskutoční vtedy, keď sa proces prepne z bežiaceho stavu do stavu pripraveného alebo z stavu čakania na pripravený stav, sa nazýva Preemptive Scheduling . Na rukách plánovan

rozdiel medzi

Rozdiel medzi synchronným a asynchrónnym prenosom

V predchádzajúcom článku sme diskutovali sériové a paralelné prenosy. Ako vieme v sériovom vysielaní, dáta sa posielajú bitom po bitoch takým spôsobom, že každý bit nasleduje ďalší. Jedná sa o dva typy, menovite Synchrónne a Asynchrónne vysielanie. Jedným z hlavných rozdielov je to, že v synchronizovanom vysielaní by odosielateľ a prijímač mali mať synchronizované hodiny pred prenosom dát. Zatiaľ čo asynchrónne vysielan

rozdiel medzi

Rozdiel medzi LAN, MAN a WAN

Sieť umožňuje počítačom pripojiť sa a komunikovať s rôznymi počítačmi prostredníctvom akéhokoľvek média. LAN, MAN a WAN sú tri typy siete, ktoré sú navrhnuté tak, aby fungovali v oblasti, ktorú pokrývajú. Existuje niekoľko podobností a rozdielov medzi nimi. Jedným z hlavných rozdielov je zemepisná oblasť, na ktorú sa vzťahujú, tj sieť LAN pokrýva najmenšiu oblasť; MAN pokrýva oblasť väčšiu ako LAN a WAN je najväčšia zo všetkých. Porovnávacia tabuľka ZOZNAM POROVNANIA LAN M

rozdiel medzi

Rozdiel medzi protokolom Stop-and-Wait a protokolom posuvného okna

Protokol Stop-and-wait a protokol Sliding window sú metódami vyvinutými na ovládanie riadenia prietoku sieťových dátových prenosov. Tieto metódy, ktoré sú hlavne rozlíšené technikami, ktoré sledujú, ako napríklad stop-and-wait, používajú koncept potvrdenia každej dátovej jednotky pred odoslaním inej dátovej jednotky. Naopak protokol posuvn

rozdiel medzi

Rozdiel medzi chvíľou a do-while Loop

Iteračné vyhlásenia umožňujú, aby bol súbor pokynov vykonaný opakovane, kým sa stav nevykoná nesprávne. Iteračné vyhlásenia v jazykoch C ++ a Java sú pre slučku v smere slučky a slučky. Tieto vyhlásenia sa bežne nazývajú slučky. Tu je hlavný rozdiel medzi cyklovým cyklom while while while loop je to, že zatiaľ čo slučka kontroluje stav pred iteráciou slučky, zatiaľ čo do-while slučka kontroluje stav po vykonaní vyhlásení vo vnútri slučky. V tomto článku budeme diskutovať o ro

rozdiel medzi

Rozdiel medzi stránkovaním a segmentáciou v systéme OS

Správa pamäte v operačnom systéme je základnou funkciou, ktorá umožňuje prideľovanie pamäte procesom vykonávania a oddeľuje pamäť, keď proces už nie je potrebný. V tomto článku sa budeme zaoberať dvoma spôsobmi správy stránok a segmentáciou stránok. Základným rozdielom medzi stránkovaním a segmentáciou je, že "strana" je blok s pevnou veľkosťou, zatiaľ čo "segment" je blok s premenlivou veľkosťou. Budeme diskutovať o niektorých rozd

rozdiel medzi

Rozdiel medzi vnútornou a vonkajšou fragmentáciou

Pri každom načítaní alebo odstránení procesu z bloku fyzickej pamäte vytvorí malý otvor v pamäťovom priestore, ktorý sa nazýva fragment. Z dôvodu roztrieštenosti systém zlyhá pri prideľovaní súvislého pamäťového priestoru procesu, aj keď má požadované množstvo pamäte, ale nekontinuálne. Fragmentácia je ďalej klasifi

rozdiel medzi

Rozdiel medzi čistým ALOHA a drážkovaným ALOHA

Čisté ALOHA a drážkované ALOHA sú protokoly s náhodným prístupom, ktoré sú implementované na vrstve MAC (Medium Access Control), ktorá je podvrstvou vrstvy Data Link. Účelom protokolu ALOHA je určiť, ktorá konkurenčná stanica musí získať ďalšiu možnosť prístupu k viacnásobnému prístupovému kanálu v MAC vrstve. Hlavným rozdielom medzi čistým

rozdiel medzi

Rozdiel medzi topológiou hviezd a okom

Topológia hviezd a oka sú typy topológií, kde topológia hviezd spadá pod prenos peer-to-peer a topológia oka funguje ako primárna sekundárna prenosová. Avšak tieto topológie sa líšia hlavne vo fyzickom a logickom usporiadaní pripojených zariadení. Topológia hviezd organizuje zariadenia okolo centrálneho ovládača známeho ako rozbočovač. Na druhej strane topol

rozdiel medzi

Rozdiel medzi rámcom relé a ATM

Keď sa multimédiá prenášajú po sieti, potrebuje variabilnú šírku pásma a odlišné druhy premávky, ktoré sú známe ako heterogénne služby. Na poskytovanie týchto služieb je potrebná vysoká prenosová rýchlosť a rôzne bitové rýchlosti sa musia kombinovať. Tieto charakteristiky sú dosiahnuté rozdielnymi technikami známymi ako rámové relé a ATM (režim asynchrónneho prenosu). Rozdiel medzi rámovým relé a ATM sp

rozdiel medzi

Rozdiel medzi rekurziou a iteraciou

Opakovanie a opakovanie opakovane vykonávajú sadu inštrukcií. Rekurzia je, keď vyhlásenie vo funkcii opakovane volá. Iterácia je, keď slučka opakovane vykoná, kým sa kontrolná podmienka nestane falošnou. Primárny rozdiel medzi rekurziou a iteráciou je to, že rekurzia je proces, vždy aplikovaný na funkciu. Iterácia sa aplik

rozdiel medzi

Rozdiel medzi protokolom Go-Back-N a selektívnym opakovaním protokolu

"Protokol Go-Back-N a" Selective Repeat Protocol "sú protokoly posuvných okien. Protokol posuvného okna je v prvom rade protokolom riadenia chýb, tj je to metóda detekcie chýb a korekcia chýb. Základný rozdiel medzi protokolom back-n a selektívnym opakovaným protokolom spočíva v tom, že protokol typu "go-back-n" prenesie všetky rámce, ktoré ležia po poškodení alebo strate. "Selektívny o

rozdiel medzi

Rozdiel medzi spínaním obvodu a prepínaním správ

Prepínanie okruhov a prepínanie správ sú odlišné techniky, ktoré sa používajú na navzájom prepojenie viacerých zariadení navzájom. Významným rozdielom medzi spínaním obvodov a spínaním správ je, že prepínanie obvodov vytvára vyhradené fyzické spojenie medzi dvoma zariadeniami zapojenými do komunikácie. Na druhej strane technika

rozdiel medzi

Rozdiel medzi algoritmom a vývojovým diagramom

Pri programovaní je riešenie problému najprv objasnené vo forme algoritmu, ktorý obsahuje postupné kroky pre riešenie. Pre pohodlie programátora sa obe formy vyvíjajú tak, aby vyjadrili algoritmus, ktorým je vývojový diagram a pseudokód. Vývojový diagram je konštruovaný pomocou rôznych symbolov a poskytuje viac zrozumiteľnosti algoritmu. Algoritmus a vývoj

rozdiel medzi

Rozdiel medzi HDLC a PPP

Hlavným rozdielom medzi HDLC a PPP je, že HDLC je bitovo orientovaný protokol, zatiaľ čo protokol PPP je charakterizovaný protokolom. HDLC a PPP sú kľúčové protokoly vrstvového dátového spojenia, ktoré sa používajú v sieti WAN (širokoplošná sieť), kde je HDLC možné implementovať aj s PPP na dosiahnutie efektívnych výsledkov. HDLC opisuje spôsob enkap

rozdiel medzi

Rozdiel medzi náhradnou technikou a transpozičnou technikou

Substitučná technika a transpozičná technika sú základnými metódami kodifikácie textovej správy s cieľom získať príslušný šifrový text. Tieto dve metódy sú základnými stavebnými kameňmi šifrovacích techník a môžu byť tiež použité spoločne, čo sa nazýva produktová šifra . Základným rozdielom medzi technikou

rozdiel medzi

Rozdiel medzi triedením vloženia a triedením výberu

Typ triedenia a typ výberu sú techniky, ktoré sa používajú na triedenie údajov. Veľký druh triedenia a triedenie výberu je možné rozlišovať podľa metódy, ktorú používajú na triedenie údajov. Trieda vloženia vkladá hodnoty do súboru s predvoľbou na zoradenie množiny hodnôt. Na druhú stranu výberové číslo nájde minimálny počet zo zoznamu a usporiada ho v nejakom poradí. Triedenie je základná operácia, pr

rozdiel medzi

Rozdiel medzi steganografiou a kryptografiou

Bezpečnosť siete sa stala kľúčovou súčasťou moderného komunikačného systému. Potreba zabezpečenia siete vznikla s cieľom zachovať dôvernosť a integritu údajov a chrániť ich pred neoprávneným prístupom. Steganografia a kryptografia sú obe strany mince, kde steganografia skrýva stopy komunikácie, zatiaľ čo kryptografia používa šifrovanie na to, aby bola správa nepochopiteľná. Steganografia nepoužíva zmeny v

rozdiel medzi

Rozdiel medzi SIP a VoIP

SIP a VoIP sú technológie, ktoré umožňujú akýkoľvek druh komunikácie cez internet. VoIP je však samostatne používaný pre IP telefónie, ale SIP je protokol, ktorý spracúva celkovú výmenu multimédií. Konkrétnejšie, signálny protokol SIP je spôsob, ako štandardizovať VoIP alebo IP telefóniu. SIP (Session Initiation P

rozdiel medzi

Rozdiel medzi lineárnou a nelineárnou štruktúrou údajov

Dátovú štruktúru možno definovať ako interpretáciu logického vzťahu existujúceho medzi jednotlivými prvkami dát. Lineárna a nelineárna dátová štruktúra je subklasifikácia dátovej štruktúry, ktorá spadá pod neprimatívnu dátovú štruktúru. Zásadný rozdiel medzi nimi spočíva v tom, že štruktúra lineárnych údajov usporiada dáta do poradia a postupuje podľa nejakého poradia. Zatiaľ čo nelineárna dátová štruktúra n

rozdiel medzi

Rozdiel medzi Linear Queue a Circular Queue

Jednoduchá lineárna fronta môže byť implementovaná rôznymi tromi spôsobmi, medzi ktorými jeden z typov je kruhový rad. Rozdiel medzi lineárnou a kruhovou frontu spočíva v štrukturálnych a výkonnostných faktoroch. Základný rozdiel medzi lineárnou frontu a okrúhlym frontom spočíva v tom, že lineárna fronta spotrebováva viac priestoru ako kruhová fronta, zatiaľ čo kruhový rad bol navrhnutý tak, aby obmedzoval plytvanie pamäte lineárneho frontu. Frontu možno opísať ako nepriro

rozdiel medzi

Rozdiel medzi definíciou a deklaráciou

Definícia a deklarácia sú veľmi mätúce termíny, ak ste noví v programovaní. Tieto dve koncepty sa v niektorých ohľadoch líšia, pretože definícia zahŕňa priradenie pamäte premenným, zatiaľ čo v deklarovanej pamäti nie je priradená. Vyhlásenie sa môže vykonať viackrát, naopak, môže byť jednotka definovaná presne raz v programe. Definícia je vo väčšine scenár

rozdiel medzi

Rozdiel medzi prístupom zhora nadol a zdola nahor

Algoritmy sú navrhnuté pomocou dvoch prístupov, ktoré sú prístupom zhora nadol a zdola nahor. V prístupe zhora nadol sa komplexný modul rozdeľuje na submoduly. Na druhej strane prístup zdola nahor začína základnými modulmi a potom ich ďalej skombinujeme. Predošlý účel algoritmu je prevádzka dát obsiahnutých v dátovej štruktúre. Inými slovami, algoritm

rozdiel medzi

Rozdiel medzi súkromným a chráneným v C ++

Existujú tri typy ochrany prístupu definované v programovacom jazyku C ++ na skrytie údajov. Skrytie údajov je nevyhnutnou súčasťou objektovo-orientovaného programovania. Súkromné ​​a chránené kľúčové slová ponúkajú úroveň ochrany prístupu na skrytie dát a funkcií v rámci triedy. Súkromní členovia nemôžu byť

rozdiel medzi

Rozdiel medzi abstrakciou a skrytím údajov

Abstrakcia a skrytie dát sú kľúčové koncepty objektovo-orientovaného programovania. Abstrakcia je metóda vyjadrovania dôležitých vlastností bez zahrnutia detailov pozadia. Na druhej strane skryté údaje izolujú údaje z priameho prístupu programom. Hoci obidva koncepty znejú podobné v zmysle, ale sú odlišné. Abstrakcia poskytuje

rozdiel medzi

Rozdiel medzi CGI a Servlet

CGI a Servlet sú programy, ktoré sa nachádzajú na webe alebo aplikačnom serveri a napomáhajú komunikácii medzi webovým serverom a prehliadačom (na strane klienta) na dynamické generovanie webového obsahu. CGI a servle môžu byť diferencované, pretože pracujú rôznymi spôsobmi a majú odlišné funkcie a funkcie. Programy CGI (Common

rozdiel medzi

Rozdiel medzi grantom a zrušením

V systéme SQL sa príkazy DCL používajú na priradenie používateľov rôznym oprávneniam, tieto typy autorizácií sú známe ako privilégiá. Príkazy Grant and Revoke sú príkazy DCL. Príkaz GRANT sa používa na udelenie autorizácie používateľom, zatiaľ čo príkaz REVOKE sa používa na odobratie autorizácie. Výber, vloženie, aktualizácia

rozdiel medzi

Rozdiel medzi zrkadlom a replikáciou

Zrkadlenie a replikácia sú pojmy nejako spojené s kopírovaním údajov v DBMS. Predošlý rozdiel medzi zrkadlením a replikáciou spočíva v tom, že zrkadlenie odkazuje na kopírovanie databázy na iné miesto, zatiaľ čo replikácia zahŕňa kópiu dátových a databázových objektov z jednej databázy do inej databázy. Zrkadlenie aj replikácia s

rozdiel medzi

Rozdiel medzi indexom Clustered a Non-clustered

Klastrovaný a nehmotný index sú typy jednoúrovňového indexového poradia, v ktorom je klastrovaný index určuje, ako sa údaje ukladajú do riadkov tabuľky. Na druhej strane index bez zoskupení uchováva údaje na jednom mieste a indexy sa ukladajú na inom mieste. Okrem toho môže mať každá tabuľka iba jeden index v klastri. V opačnom prípade v

rozdiel medzi

Rozdiel medzi Hubom a prepínačom

Rozbočovač a prepínač sú sieťové zariadenia, ktoré sa zdajú byť podobné a fyzicky používané ako topológia hviezd. Existuje však niekoľko rozdielov medzi Hubom a prepínačom. Predtým je rozdiel, že logický rozbočovač funguje ako zbernica, kde sa rovnaký signál prenáša na všetky pripojenia. Na druhej strane prepínač m

rozdiel medzi

Rozdiel medzi klasifikáciou a regresiou

Klasifikácia a regresia sú dva hlavné predikčné problémy, ktoré sa zvyčajne riešia v oblasti dolovania dát. Prediktívne modelovanie je technika vývoja modelu alebo funkcie pomocou historických údajov na predpovedanie nových údajov. Významný rozdiel medzi klasifikáciou a regresiou spočíva v tom, že klasifikácia mapuje vstupný dátový objekt na niektoré diskrétne štítky. Na druhej strane regresia ma

rozdiel medzi

Rozdiel medzi lineárnou a logistickou regresiou

Lineárna a logistická regresia sú najzákladnejšou formou regresie, ktorá sa bežne používa. Základným rozdielom medzi týmito dvoma je, že logistická regresia sa používa, keď závislá premenná má binárnu povahu. Na rozdiel od toho, lineárna regresia sa používa, keď je závislá premenná kontinuálna a charakter regresnej čiary je lineárny. Regresia je technika používaná

rozdiel medzi

Rozdiel medzi primárnym kľúčom a jedinečným kľúčom

Už sme študovali rôzne typy kľúčov používaných v databáze a schémach v predchádzajúcich článkoch, menovite Rozdiel medzi primárnym a zahraničným kľúčom. V tomto článku rozlišujeme primárny kľúč a kľúč jedinečný. Primárny kľúč aj jedinečný kľúč sa používajú na jednoznačnú identifikáciu novej množiny a presadzujú jedinečnosť v stĺpci alebo v kombinácii stĺpca. Základný rozdiel medzi primárnym a jedinečným kľúčom

rozdiel medzi

Rozdiel medzi IGRP a EIGRP

IGRP (protokol smerovania vnútornej brány) a EIGRP (Enhanced EIGRP) sú dva smerovacie protokoly používané v smerovacích operáciách. IGRP je protokol smerovania vzdialených vektorov vnútorných vstupných brán, ale EIGRP obsahuje vlastnosti smerovania spojenia so vzdialenosťou vektorového smerovacieho protokolu. Existuje nieko

rozdiel medzi

Rozdiel medzi schémou a inštanciou

Schéma a inštancia sú základné pojmy týkajúce sa databáz. Hlavný rozdiel medzi schémou a inštanciou spočíva v ich definícii, kde je schéma formálnym opisom štruktúry databázy, zatiaľ čo inštancia je súbor informácií aktuálne uložených v databáze v konkrétnom čase. Inštancia sa veľmi často mení, kým schéma nadobudne zmeny zriedka. Porovnávacia tabuľka Základ pre por

rozdiel medzi

Rozdiel medzi DBMS a RDBMS

DBMS je skupina vzájomne prepojených údajov a zbierka programov na prístup k týmto údajom. RDBMS je variant DBMS navrhnutý na odstránenie neefektívnosti DBMS. Spoločným rozdielom medzi DBMS a RDBMS je to, že DBMS poskytujú len prostredie, kde ľudia môžu pohodlne ukladať a získavať informácie za prítomnosti redundantných dát. Na druhej strane RDBM

rozdiel medzi

Rozdiel medzi normalizáciou a denormalizáciou

Normalizácia a denormalizácia sú metódy používané v databázach. Termíny sú rozlíšiteľné tam, kde je normalizácia technikou minimalizácie vkladania, odstránenia a aktualizácie anomálií odstránením redundantných údajov. Na druhej strane, Denormalizácia je inverzný proces normalizácie, pri ktorom sa redundancia pridáva k údajom, aby sa zlepšila výkonnosť konkrétnej aplikácie a integrity údajov. Normalizácia zabraňuje plytvaniu

rozdiel medzi

Rozdiel medzi SSD a HDD

SSD a HDD sú sekundárne úložné zariadenia, ktoré technicky vykonávajú rovnakú operáciu, ale majú úplne odlišné vlastnosti a sú konštruované iným spôsobom pomocou rôznych materiálov. Existujú rôzne faktory, ktoré odlišujú SSD od pevného disku a ich výhody a nevýhody. SSD (SSD) pozostáva z elektronického obvodu pozostávajúceho z polovodičov, zatiaľ čo pevný disk (HDD) obsahuje elektromechanické komponenty. Výkon SSD je veľmi účinný v porovnan

rozdiel medzi

Rozdiel medzi klasifikáciou a klastrovaním

Klasifikácia a klastrovanie sú dva typy učebných metód, ktoré charakterizujú objekty do skupín jedným alebo viacerými znakmi. Tieto procesy sa zdajú byť podobné, ale medzi nimi existuje rozdiel v súvislosti s dolovaním dát. Predošlý rozdiel medzi klasifikáciou a zhlukovaním spočíva v tom, že klasifikácia sa používa v technike dohľadu, kde sú vopred definované označenia priradené k inštanciám na základe vlastností, naopak, zhlukovanie sa používa pri nekontrolovanom učení, kde sú podobné prípady zoskupené na základe ich vlastností alebo vlastností. Keď je školenie poskytnuté systému, známka t

Top