Odporúčaná, 2024

Redakcia Choice

Rozdiel medzi zámerom a motívom

Zámer je základným prvkom na to, aby sa osoba stala zodpovednou za trestný čin, ktorý je bežne v kontraste s motívom. Aj keď často používame tieto dva pojmy navzájom zameniteľné, tieto sú v očiach práva odlišné. Zatiaľ čo zámer znamená účel niečoho, motiv určuje dôvod spáchania činu.

Hlavným rozdielom medzi úmyslom a motívom je, že zámer konkrétne poukazuje na duševný stav obvineného, ​​tj čo sa deje v jeho mysli v čase spáchania trestného činu, zatiaľ čo motív zahŕňa motiváciu, tj to, čo poháňa osobu, alebo zdržať sa niečoho. Poďme sa pozrieť na článok uvedený nižšie, aby sme pochopili viac rozdielov medzi týmito dvoma.

Porovnávacia tabuľka

Základ pre porovnaniezámermotív
zmyselZámer sa vzťahuje na účelné konanie a vedomé rozhodnutie vykonať čin, ktorý je zakázaný zákonom.Motiv sa spomína na následnú príčinu, ktorá spôsobuje, že osoba urobí určitý čin alebo sa zdrží.
Čo je to?objektívnyHnacia sila
účelVyjadrenýimplikovaná
Trestná zodpovednosťJe dôležité určiť trestnú zodpovednosť.Je nepodstatné určiť trestnú zodpovednosť.

Definícia úmyslu

V trestnom práve sa zámer definuje ako úmyselný cieľ, ktorý vedie osobu k spáchaniu trestného činu, zakázaného zákonom alebo môže mať za následok nezákonný výsledok. Použitie konkrétnych prostriedkov, ktoré viedli k spáchaniu trestného činu, vyjadruje zámer podozrivého.

V jemnejšom vyjadrení zámer opisuje vôľu alebo plán jednotlivca. Ak sa teda akcia uskutočňuje zámerne, znamená to ochotu alebo cieľ osoby, aby tak urobila, a nie nehoda alebo chyba, kde je úplne známa následky tohto činu. Z tohto dôvodu je zámerom primárny prvok prilepiť vinný.

Bez ohľadu na to, či je akt spáchaný s dobrým zámerom alebo zlým. Ak osoba urobí niečo úmyselne a vedome, čo zákon zakazuje, bude to zodpovedať trestnej zodpovednosti.

Definícia motívu

Motiv sa dá opísať ako základný cieľ spočívajúci v spáchaní činu, ktorý poháňa zámer človeka. Stručne povedané, je to podnet, tj dôvod, ktorý nabáda obvineného, ​​aby sa zapojil do trestnej činnosti.

Motiv za trestným činom sa považuje za irelevantný pri zisťovaní viny jednotlivca, pretože len objasňuje obvinené dôvody, koná alebo sa vyhýba konaniu určitým spôsobom. Vyžaduje sa však pre policajné vyšetrovanie a ďalšie fázy prípadu.

Kľúčové rozdiely medzi zámerom a motívom

Nasledujúce body sú podstatné, pokiaľ ide o rozdiel medzi zámerom a motívom:

  1. V trestnom práve sa pojem zámer vysvetľuje ako úmyselná príčina a známe úsilie, konať takým spôsobom, ktorý zákon nepovoľuje. Naopak, motív je definovaný ako implicitná príčina, ktorá podnecuje človeka, aby urobil alebo niečo urobil.
  2. Zámer osoby možno určiť použitím konkrétnych prostriedkov a okolností, ktoré viedli k trestnému činu. Naopak, motív je dôvodom, ktorý poháňa osobu, aby urobila čin alebo zdržala sa konať určitým spôsobom.
  3. Hoci zámerom je výslovne definovaný účel trestného činu, motív je skrytý alebo implicitný účel.
  4. Ak je úmysel osoby, je prvkom na prikázanie trestnej zodpovednosti, musí sa preukázať bez rozumných pochybností. Naopak, motív nie je primárnym prvkom na priznanie zavinenia, takže ho nemusia byť preukázané.

záver

Zatiaľ čo zámer určuje, či obvinený úmyselne alebo náhodou spáchal trestný čin, motív odpovedá na otázku, prečo sa obvinený dopustil trestného činu. Jednoducho povedané, motív vyvoláva zámer, takže ten vyvstáva z pôvodného.

V každom trestnom prípade je najdôležitejšou záležitosť žalovaného, ​​pretože vina alebo nevinnosť sa s ňou dokazujú. Na druhej strane motív nehrá významnú úlohu pri určovaní viny alebo nevinnosti.

Top