Odporúčaná, 2024

Redakcia Choice

Rozdiel medzi reklamou a verejnými vzťahmi

Reklama a public relations sú dva dôležité nástroje na propagáciu produktov a služieb, ktoré spoločnosť ponúka. Reklama poukazuje na formu komunikácie, ktorú firma používa na podnecovanie potenciálnych zákazníkov, aby si vybrali produkt ponúkaný spoločnosťou, nad ostatnými produktmi.

Na druhej strane, vzťahy s verejnosťou sa týkajú vytvárania a udržiavania dobrých vzťahov so zainteresovanými stranami spoločnosti tým, že získajú priaznivú publicitu, majú dobrú povesť atď.

Hlavným motívom akéhokoľvek podnikania je maximalizácia zisku a dá sa dosiahnuť len zvýšením predaja. Firmy uplatňujú mnoho stratégií, taktík, nástrojov, plánujú získať maximálnu pozornosť zákazníkov a získať konkurenčnú pozíciu na trhu, ktorá spadá pod propagačnú zmes. Existujú štyri aspekty propagácie, tj reklama, priamy predaj, podpora predaja a vzťahy s verejnosťou.

Vzhľadom na niektoré podobné črty majú ľudia zmätok v pochopení rozdielu medzi reklamou a verejným vzťahom, ale podľa starého príslovia "reklama platí, verejný vzťah presviedča".

Obsah: Vzťahy s verejnosťou voči reklame

 1. Porovnávacia tabuľka
 2. definícia
 3. Kľúčové rozdiely
 4. záver

Porovnávacia tabuľka

Základ pre porovnaniereklamaVzťahy s verejnosťou
zmyselTechnika upozorňovania verejnosti na produkty alebo služby, najmä prostredníctvom platených oznámení, sa nazýva Reklama.Public Relations je praxou strategickej komunikácie, ktorej cieľom je vybudovanie vzájomne prospešných vzťahov medzi spoločnosťou a verejnosťou.
Mediazakúpenézaslúžené
komunikáciaJednosmerkaDve cesty
Zameraný naPropagácia produktu alebo služieb s cieľom prinútiť cieľové publikum k nákupu.Udržanie pozitívneho obrazu spoločnosti v médiách.
ovládanieSpoločnosť má plnú kontrolu nad reklamou.Spoločnosť môže rozširovať príbeh, ale nemá kontrolu nad tým, ako médiá používajú alebo vôbec nepoužívajú.
umiestneniazaručenáŽiadna záruka
UverejnenýPokiaľ ste ochotní zaplatiť.Iba raz
dôveryhodnosťmenejvysoký

Definícia reklamy

Reklama je opísaná ako platená, neosobná, jednosmerná verejná komunikácia, ktorá spája verejnú komunikáciu s produktom, službou, spoločnosťou alebo inou vecou prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov, informuje, ovplyvňuje a podnecuje cieľové publikum reagovať na podľa inzerenta.

Reklama môže byť vykonávaná prostredníctvom tlačových reklám, rozhlasových alebo televíznych reklám, billboardov, letákov, reklamných predmetov, reklamných bannerov na internete, priamych e-mailov atď. Inzerent má výhradnú kontrolu nad tým, čo, ako a kedy bude reklama vysielaná alebo zverejnená. Okrem toho bude reklama bežať tak dlho, ako to dovoľuje rozpočet inzerenta.

Keďže reklama je významným marketingovým nástrojom, je vždy prítomná, bez ohľadu na to, či to ľudia vedia alebo nie. V dnešnej dobe reklama neopúšťala jediné médium na šírenie správy cieľovému publiku.

Definícia vzťahov s verejnosťou

Public Relations je strategický komunikačný nástroj, ktorý využíva rôzne kanály na pestovanie priaznivých vzťahov pre spoločnosť. Je to prax budovania pozitívneho obrazu alebo reputácie spoločnosti v očiach verejnosti tým, že vypíšeme alebo zobrazujeme produkty alebo služby spoločnosti vo forme predvádzaných príbehov alebo článkov prostredníctvom tlačových alebo rozhlasových médií. Zameriava sa na budovanie vzťahu založeného na dôvere medzi značkou a jej zákazníkom, a to najmä prostredníctvom mediálnej expozície a pokrytia.

Vzťahy s verejnosťou možno nazvať ako neplatenú publicitu, ktorú firma získava prostredníctvom svojej dobrej vôle, ústne a pod. Taktiky používané v oblasti public relations sú publicita, sociálne médiá, tlačové správy, tlačové konferencie, rozhovory, krízový manažment, prejavy, správy.

Kľúčové rozdiely medzi reklamou a verejnými vzťahmi

Rozdiel medzi reklamou a vzťahmi s verejnosťou možno jasne vyvodiť z týchto dôvodov:

 1. Reklama je technikou, ktorá upúta pozornosť verejnosti k produktom alebo službám, najmä prostredníctvom platených oznámení. Public Relations je praxou strategickej komunikácie, ktorá sa zameriava na budovanie vzájomne výhodného vzťahu medzi spoločnosťou a verejnosťou.
 2. Reklama je zakúpené alebo platené médiá, zatiaľ čo vzťahy s verejnosťou sú zarábané médiá.
 3. Reklama je monologická aktivita. Naopak, verejný vzťah je dvojsmerný komunikačný proces, v ktorom spoločnosť počúva a reaguje na verejnosť.
 4. Reklama sa propaguje s cieľom propagovať produkt alebo služby s cieľom prinútiť cieľové publikum k nákupu. Na druhej strane, public relations sa zameriava na udržanie pozitívneho obrazu spoločnosti v médiách.
 5. V reklame má inzerent plnú kontrolu nad reklamou, tj kedy, ako a čo sa bude zobrazovať ľuďom. Na rozdiel od verejného vzťahu, v ktorom spoločnosť môže rozprávať príbeh, ale nemá kontrolu nad tým, ako médiá používajú alebo vôbec nepoužívajú.
 6. V reklame je umiestňovanie reklamy zaručené, ale v prípade vzťahov s verejnosťou neexistuje taká záruka umiestnenia.
 7. V reklame sa reklama uverejňuje alebo vysiela, ak ste ochotní zaplatiť. Naopak, v prípade verejného vzťahu sa príbeh uverejňuje len raz.
 8. Dôveryhodnosť je vyššia v oblasti vzťahov s verejnosťou než v reklame, pretože v prípade reklamných dômyselných spotrebiteľov viete, že je to len reklama a neveria ľahko, a preto zostávajú skeptickí. Na rozdiel od public relations, kde validácia treťou stranou zlepšuje dôveryhodnosť.

záver

Reklama a public relations používajú komunikačné kanály na informovanie a ovplyvňovanie širokej verejnosti. Zatiaľ čo reklama je veľmi drahý marketingový nástroj, pretože môže dosiahnuť veľký počet ľudí súčasne. Vzťahy s verejnosťou nepodliehajú podpore s cenou spolu s validáciou tretej strany.

Top