Odporúčaná, 2022

Redakcia Choice

Rozdiel medzi odpočtom a oslobodením od dane

Daň z príjmu je povinná povinnosť, ktorá sa vyberá z každého občana na základe jeho platobnej schopnosti, veku a pohlavia. S cieľom poskytnúť daňovníkovi úľavu od platenia daní má daňové právo určité ustanovenia o odpočítaní a oslobodenia od dane, ktoré znižujú celkovú daňovú povinnosť. Pri odpočítaní čiastky sa prvýkrát zahrnie do príjmov daňovníka a potom sa odpočítanie povoľuje podľa pravidiel, tj v plnom rozsahu alebo čiastočne, alebo ak sú splnené určité podmienky. Výnimka je na druhej strane príjmom, ktorý nie je zdanený.

Zatiaľ čo odpočet je súčasťou hrubého celkového príjmu (GTI), každá osoba môže využiť svoj prospech na základe žiadosti. Naopak, výnimka nie je súčasťou GTI. V nižšie uvedenom článku sa vysvetľujú podstatné rozdiely medzi odpočtom a oslobodením od dane.

Porovnávacia tabuľka

Základ pre porovnaniededukcieoslobodenie
zmyselOdpočítanie znamená odpočítanie, tj čiastku, ktorá je spôsobilá znížiť zdaniteľný príjem.Výnimka znamená vylúčenie, tj ak je určitý príjem oslobodený od dane, potom nebude prispievať k celkovým príjmom osoby.
Čo je to?ústupokrelaxácie
pojemSuma odpočtu je najskôr zahrnutá do hrubého príjmu a potom odpočítaná z toho, aby sa získal čistý príjem.Oslobodený príjem sa nepovažuje za súčasť celkových príjmov, celá suma je oslobodením daňového poplatníka.
Príjem jeDaňové odpočítateľnéOslobodené od dane
objektívnyPodporovať úsporu a investície širokej verejnosti.Ak chcete zvýrazniť danú časť, v ktorej je daň vyňatá.
oddielyOddiel 80 C až 80 U sa zaoberá odpočtomOddiel 10 sa zaoberá výnimkami
Prípustné naŠpecifické osobyVšetky osoby
podmieňovacíÁnožiadny

Definícia odpočítania

Kapitola-VI (80C až 80U) zákona o dani z príjmov z roku 1961 sa zaoberá zrážkami. Odpočítanie znamená sumu, ktorá sa odpočíta od hrubej sumy. Podľa zákona o dani z príjmov sú odpočty platieb alebo investícií uskutočnených hodnotiteľom, prostredníctvom ktorých sa určitá čiastka alebo percentuálny podiel zníži z ich celkového hrubého príjmu, aby sa dospelo k celkovému zdaniteľnému príjmu. Ak nie je GTI nulová, potom nie je prípustné žiadne odpočítanie alebo suma odpočítania nemôže presiahnuť GTI, tj odpočítanie je prípustné iba v rozsahu celkového hrubého príjmu.

Tieto sú daňovým poplatníkom povolené len vtedy, ak uplatňuje zrážky z investícií, ktoré vykonal na konkrétnych nástrojoch. Týmto spôsobom takýto príjem tvorí súčasť celkového hrubého príjmu daňovníka a potom sa odpočty môžu pripočítať k celkovým príjmom. Zrážky sú rozdelené do troch kategórií:

 • Zrážky týkajúce sa určitých platieb : Príklad: Zaplatené poistné na životné poistenie, zaplatené poistné na zdravotné poistenie, darovanie dobročinným inštitúciám atď.
 • Zrážky týkajúce sa určitých príjmov : Špecifické príjmy družstevných spoločností, patentov atď.
 • Ďalšie zrážky

Definícia výnimky

Výnimka je odvodená od slova oslobodený od dane, čo znamená sumu, ktorá nie je zodpovedná za niečo. V dani z príjmov sa oslobodenie vzťahuje na príjmy, ktoré sa nezohľadňujú pri výpočte celkového príjmu. Preto je takýto zdroj príjmov vyňatý zo zdaniteľných príjmov alebo nie je zdaniteľný.

V zozname vyňatých príjmov sú niektoré príjmy úplne oslobodené od dane, napríklad z poľnohospodárskeho príjmu. Niektoré príjmy sú však čiastočne oslobodené od dane, v rámci ktorej je oslobodenie poskytnuté až do stanoveného limitu. Nadmerná časť čiastočne oslobodeného príjmu bude podliehať dani a bude sa brať do úvahy pri výpočte hrubého celkových príjmov.

Kľúčové rozdiely medzi odpočtom a oslobodením od dane

Výrazné zrážky a výnimky sú uvedené nižšie:

 1. Odpočítanie znamená odpočítanie, tj čiastku, ktorá je spôsobilá znížiť zdaniteľný príjem. Výnimka znamená vylúčenie, tj ak je určitý príjem oslobodený od dane, potom nebude prispievať k celkovým príjmom osoby.
 2. Odpočítanie je ústupok, ale výnimka je relaxácia.
 3. Zrážka sa uplatňuje na daňovo odpočítateľný príjem, zatiaľ čo len oslobodenie od dane je oslobodené od dane.
 4. Zrážka je povolená pre konkrétne osoby, ktoré spĺňajú podmienky pre konkrétne kritériá. Na druhej strane je výnimka povolená pre všetky osoby.
 5. Zrážka je podmienená, tj je povolená len tým, ktorí spĺňajú kritériá oprávnenosti. Naopak, výnimka je bezpodmienečná.
 6. Cieľom poskytnutia odpočtu je podporiť úspory a investície do určitých nástrojov, pričom výnimka má pomôcť slabšej časti spoločnosti.
 7. Oddiel 80C až 80U zákona o dani z príjmu z roku 1961 sa zaoberá odpočtom, zatiaľ čo výnimky sú uvedené v oddiele 10.
 8. Zrážky sa najskôr pripočítajú k GTI a potom sa z nich odpočítajú. Na rozdiel od toho, Výnimky netvoria súčasť celkových príjmov.

záver

Odpočet využíva hlavne vláda na podporu úspor na zvýšenie investícií v určitých oblastiach, pri ktorých sa do tejto miery znižuje príjem príjemcu. Podobne sa výnimky používajú na to, aby pomohli slabším častiam spoločnosti rásť a prosperovať. Poskytovaním výnimiek sa vláda snaží poskytnúť rovnakú príležitosť na podporu tohto segmentu.

Top