Odporúčaná, 2022

Redakcia Choice

Rozdiel medzi účtovnou koncepciou a konvenciou

Účtovníctvo je obchodný jazyk, ktorý slúži na informovanie zúčastnených strán o finančných informáciách týkajúcich sa výkonnosti, ziskovosti a postavenia podniku a pomáha im pri racionálnom rozhodovaní. Účtovná závierka vychádza z rôznych konceptov a konvencií. Účtovné koncepcie sú základné účtovné predpoklady, ktoré slúžia ako základ pre zaznamenávanie obchodných transakcií a prípravu konečných účtov.

Na druhej strane, účtovné konvencie sú metódy a postupy, ktoré sú všeobecne akceptovateľné. Nasleduje firma pri zaznamenávaní transakcií a zostavovaní účtovnej závierky. Pozrime sa na článok, aby sme pochopili rozdiel medzi účtovným konceptom a konvenciami.

Porovnávacia tabuľka

Základ pre porovnanieKoncepcia účtovníctvaÚčtovný dohovor
zmyselÚčtovné koncepty sa týkajú účtovných pravidiel, ktoré sa majú dodržiavať pri zaznamenávaní obchodných transakcií a príprave konečných účtov.Účtovné konvencie zahŕňajú zvyky alebo postupy, ktoré sú bežne akceptované účtovnými orgánmi a ktoré spoločnosť prijala na to, aby slúžila ako príručka pri príprave konečnej účtovnej závierky.
Čo je to?Teoretický pojemMetóda alebo postup
Nastaviť podľaÚčtovné orgánySpoločné účtovné postupy
Znepokojený sÚdržba účtovPríprava účtovnej závierky
zaujatosťNemožnémožný

Definícia koncepcie účtovníctva

Účtovné koncepty možno chápať ako základný účtovný predpoklad, ktorý slúži ako základ pre zostavenie účtovnej závierky podniku. V skutočnosti tvoria základ pre formulovanie účtovných zásad, metód a postupov na zaznamenávanie a prezentáciu finančných transakcií podnikov.

Tieto pojmy poskytujú integrovanú štruktúru a racionálny prístup k účtovnému procesu. Každá finančná transakcia, ktorá nastane, sa interpretuje so zreteľom na účtovné koncepty, ktoré riadia účtovné metódy.

 • Koncepcia podnikateľskej entity : Koncepcia predpokladá, že podnikateľský subjekt je nezávislý od jeho vlastníkov.
 • Koncepcia merania peňazí : Podľa tejto koncepcie sú v účtovných knihách zaznamenané iba transakcie, ktoré možno vyjadriť v peňažnom vyjadrení.
 • Koncepcia nákladov : táto koncepcia stanovuje, že všetky aktíva podniku sú zaznamenané na účtoch v ich kúpnej cene
 • Koncepcia Going Concern : Koncepcia predpokladá, že podnik bude mať trvalé nástupníctvo, tj bude pokračovať vo svojej činnosti na dobu neurčitú.
 • Dual Aspect Concept : Ide o hlavné pravidlo účtovníctva, ktoré uvádza, že každá transakcia má dva účty.
 • Realizačná koncepcia : Podľa tejto koncepcie by mala spoločnosť zaznamenávať výnosy len vtedy, keď sa realizuje.
 • Akruálna koncepcia : koncepcia stanovuje, že výnosy sa vykazujú, keď sa stanú pohľadávkami, zatiaľ čo výdavky by mali byť vykázané, keď sa stanú splatnými.
 • Periodicita Koncepcia : Koncepcia hovorí, že účtovná závierka by sa mala pripraviť na každé obdobie, tj ku koncu finančného roka.
 • Primeraná koncepcia : Koncepcia sa domnieva, že výnosy za obdobie by mali zodpovedať výdavkom.

Definícia účtovného dohovoru

Účtovné dohovory, ako naznačujú názov, sú postupy, ktoré podnik prijal počas určitého časového obdobia, ktoré sa spoliehajú na všeobecnú dohodu medzi účtovnými orgánmi a pomáhajú pri pomoci audítorovi pri príprave účtovnej závierky spoločnosti.

Na účely zlepšenia kvality finančných informácií môžu účtovné orgány sveta zmeniť alebo zmeniť akýkoľvek účtovný dohovor. Nižšie sú uvedené základné účtovné konvencie:

 • Konzistentnosť : Účtovná závierka sa môže porovnávať iba vtedy, keď spoločnosť v danom období dôsledne dodržiava účtovné zásady. Zmeny sa však môžu vykonať iba za osobitných okolností.
 • Zverejňovanie : Táto zásada stanovuje, že účtovná závierka by mala byť pripravená takým spôsobom, aby spravodlivo zverejňovala všetky podstatné informácie používateľom, aby im pomohla pri racionálnom rozhodovaní.
 • Konzervativizmus : V tomto dohovore sa uvádza, že firma by nemala očakávať príjmy a zisky, ale zabezpečovať všetky výdavky a straty.
 • Významnosť : Tento pojem predstavuje výnimku z úplného dohovoru o zverejňovaní, v ktorom sa uvádza, že len tie položky, ktoré sa majú zverejniť vo finančnom výkaze a ktoré majú významný hospodársky účinok.

Kľúčové rozdiely medzi účtovným konceptom a dohovorom

Rozdiel medzi účtovným konceptom a konvenciou je uvedený v nasledujúcich bodoch:

 1. Účtovná koncepcia je definovaná ako účtovné predpoklady, ktoré účtovník spoločnosti sleduje pri zaznamenávaní obchodných transakcií a pri príprave konečných účtov. Naopak, účtovné konvencie zahŕňajú postupy a zásady, ktoré sú vo všeobecnosti akceptované účtovnými orgánmi a ktoré spoločnosť prijala na usmerňovanie pri príprave účtovnej závierky.
 2. Účtovná koncepcia nie je nič iné ako teoretický pojem, ktorý sa používa pri príprave účtovnej závierky. Naopak, účtovné konvencie sú metódy a postup, ktoré sa dodržiavajú na poskytnutie pravdivého a pravdivého obrazu finančného výkazu.
 3. Zatiaľ čo účtovné koncepcie stanovujú účtovné orgány, účtovné konvencie vychádzajú z bežných účtovných postupov, ktoré sú akceptované všeobecnou dohodou.
 4. Účtovná koncepcia je v zásade spojená so zaznamenávaním transakcií a vedením účtov. Účtovné konvencie sa naopak zameriavajú na prípravu a prezentáciu účtovnej závierky.
 5. Pri prijímaní účtovnej koncepcie neexistuje možnosť zaujatosti alebo osobného úsudku, zatiaľ čo možnosť účasti je vysoká v prípade účtovných konvencií.

záver

Na záver, účtovný koncept a konvencie načrtávajú tie body, na ktorých je založené finančné účtovníctvo. Koncepcia účtovníctva sa nespolieha na účtovnú konvenciu, avšak účtovné konvencie sa pripravujú z hľadiska koncepcie účtovníctva.

Top