Odporúčaná, 2023

Redakcia Choice

Rozdiel medzi adresou URL a identifikátorom URI

URL sa rozširuje na nástroj Uniform Resource Locator, ktorý sa používa na identifikáciu zdroja a je podmnožinou URI. URI (Uniform Resource Identifier) ​​ponúka jednoduchší a rozšíriteľný spôsob identifikácie zdroja.

Webová adresa a identifikátor URI sa dajú odlíšiť od skutočnosti, že URI môže reprezentovať adresu URL a URN zdroja naraz, ale adresa URL môže určiť adresu zdroja. URI je bežnejší termín v porovnaní s URL a URN, ktoré sú v určitom zmysle obmedzene.

Porovnávacia tabuľka

Základ pre porovnanieURLURI
základné
Adresa URL poskytuje techniku ​​na opis totožnosti položky.URI sa používa na definovanie identity položky.
syntax//www.sitename.com/filename.jpegpublic: //myfile.jpg
súvislosťTyp URI.Nadmnožina adresy URL
Špecifikácia protokoluza predpokladuNie sú uvedené žiadne protokolové informácie.

Definícia adresy URL

Adresa URL (Uniform Resource Locator) môže byť definovaná ako reťazec znakov, ktorý sa vzťahuje na adresu. Je to najrozšírenejší spôsob, ako nájsť zdroje na webe. Poskytuje metódu na získanie prezentácie fyzickej polohy popisom jej umiestnenia v sieti alebo mechanizmu primárneho prístupu.

Protokol je popísaný v adrese URL, ktorá slúži na získanie názvu zdroja a zdroja. Adresa URL obsahuje http / https na začiatku, ak je zdroj zdrojom webového typu. Podobne začína ftp, ak je zdrojom súbor a mailto, ak je zdrojom e-mailová adresa. Syntax adresy URL je zobrazený nižšie, kde sa prvá časť používa pre protokol a zvyšok časti sa používa pre zdroj, ktorý pozostáva z názvu domény alebo názvu programu.

Tu názov domény opisuje server (webovú službu) alebo názov programu (cesta k adresáru a súboru na serveri). Takže adresa URL sa používa, keď chceme vytvoriť zdroj, či je jeho web, súbor alebo e-mail prístupný prostredníctvom prehliadača.

Definícia URI

Podobne ako adresa URL, URI (Uniform Resource Identifier) je tiež reťazec znakov, ktorý identifikuje zdroj na internete buď pomocou umiestnenia, mena alebo oboch. Umožňuje jednotnú identifikáciu zdrojov. URI je navyše zoskupené ako lokátor, názov alebo oboje, čo znamená, že môže opísať adresu URL, URN alebo oboje. Pojem identifikátor v URI odkazuje na rozlíšenie zdrojov napriek technike, ktorá sa používa na vykonanie operácie, či už je to umiestnenie, názov alebo kontext.

Predchádzajúca kategória v URI je adresa URL, v ktorej sa používa protokol na určenie metódy prístupu názvu zdroja a zdroja. Adresa URL je trvalý typ URI. Posledná kategória URI je URN, ktorá je pretrvávajúca aj vtedy, keď sa zdroj stane nedostupným. URN je potrebná, aby existovala celosvetovo jedinečná a má celosvetový rozsah.

URI môže byť tiež preložený z iného než sieťového zdroja, preto musí obsahovať znaky, ktoré sú pravdepodobne zadané do počítača.

Kľúčové rozdiely medzi adresou URL a identifikátorom URI

  1. Webová adresa (Uniform Resource Locator) sa primárne používa na prepojenie webovej stránky, komponentu webovej stránky alebo programu na webovej stránke pomocou prístupovej metódy (protokoly ako http, ftp, mailto) na získanie lokality zdroja. Naproti tomu URI (Uniform Resource Identifier) ​​sa používa na definovanie totožnosti položky. Slovo identifikátor znamená rozlíšiť jeden zdroj od druhého bez ohľadu na použitú metódu (URL alebo URN).
  2. Adresa URL je URI, ale identifikátor URI nemôže byť adresa URL.
  3. Adresa URL špecifikuje, aký typ protokolu sa má používať, zatiaľ čo URI nezahŕňa špecifikáciu protokolu.

záver

URI je identifikátor obsahujúci súbor znakov, ktorý umožňuje jednotnú identifikáciu zdrojov pomocou jedinečne špecifikovanej rozšíriteľnej množiny zmene schém (tj meno, adresa alebo kontext). Na druhej strane je adresa URL podmnožinou URI, ktorá opisuje zdroj pomocou jedného zo schém URI (tj umiestnenie).

Top