Odporúčaná, 2023

Redakcia Choice

Rozdiel medzi nákupom a lízingom

Vozidlá sú dlhodobým majetkom jednotky, ktorý sa používa pri vykonávaní každodenných obchodných činností. Ak chcete využiť vozidlá, ako je auto, dodávka alebo dodávka, máte k dispozícii dve možnosti. Jeden vlastniť vozidlo tým, že ho kúpi alebo ho použije na určitú dobu prenájom vozidla. Nákup je jednoduchý nákup auta zaplatením ceny, a to buď paušálnou sumou alebo splátkami.

Na druhej strane lízing je trochu iný, čo vám umožňuje používať majetok na pevne stanovenú dobu tým, že platíte nájomné nájomné pravidelne. Takže pred tým, ako sa dostanete k akémukoľvek rozhodnutiu, musíte zvážiť určité parametre týkajúce sa vašich požiadaviek, použitia, termínu a tak ďalej. Aby ste tak urobili, musíte zistiť rozdiel medzi nákupom a lízingom.

Porovnávacia tabuľka

Základ pre porovnanienákupyleasing
zmyselTermín nákup sa vzťahuje na nákup aktíva zaplatením ceny za to.Leasing je zmluva, v ktorej vlastník majetku umožňuje inej osobe použiť aktíva na opakované platby.
Zúčastnené stranyPredávajúci a kupujúci.Prenajímateľ a nájomca.
nákladyNáklady na vlastníctvo majetku.Náklady na používanie aktíva.
prevodKupujúci má právo previesť alebo predať majetok.Nájomca nemá právo predať alebo predať majetok ktorejkoľvek inej strane.
úvahaMôže sa vyplácať paušálne alebo v rovnakej mesačnej splátke na pevne stanovené obdobie.Možno platiť prostredníctvom nájomného.
termínEkonomický život majetku.Určený termín
Možnosť vlastníctvaPo odstránení všetkých poplatkov majetok patrí iba kupujúcemu.Na konci obdobia nájomca má dve možnosti buď kúpiť alebo vrátiť majetok.
Opravy a údržbaZodpovednosť kupujúcehoZávisí od typu prenájmu
SúvahaZobrazená na strane aktív ako dlhodobý majetok.Závisí od typu prenájmu.
Zostatková hodnotaUmožňuje kupujúcemu využívať zostatkovú hodnotu majetku.Nájomca je zbavený zostatkovej hodnoty majetku.

Definícia nákupu

Nákup je dohoda, ktorou predávajúci prevedie vlastníctvo vozidla na kupujúceho výmenou za primeranú peňažnú protihodnotu. Riziká a odmeny spojené s vlastníctvom sa prenášajú aj s prevodom vlastníckeho práva.

Kupujúci nadobudne vlastníctvo a právo používať majetok buď zaplatením celej sumy jedným krokom, tj paušálnou sumou alebo zaplatením hotovosti, aby prevzal dodávku majetku a sľuboval, že zaplatí zvyšok sumy v pravidelných mesačných splátok. Náklady vopred pozostávajú z ceny hotovosti alebo zálohy, dane, registračného poplatku a iných poplatkov.

Nakoľko kupujúci vlastní majetok, neexistuje žiadne obmedzenie na používanie, prevod alebo predaj majetku. Ďalej náklady na opravy a údržbu znáša on sám.

Definícia lízingu

Leasing je definovaný ako dohoda, v ktorej prenajímateľ poskytuje nájomcovi právo používať majetok výmenou za primeranú protihodnotu, tj pravidelné platby vo forme prenájmu nájomného na dohodnuté obdobie. V tejto zmluve jedna osoba (prenajímateľ alebo lízingová spoločnosť) kúpi majetok a udeľuje jeho použitie inou stranou (nájomcom) na určitý čas.

Jednoducho povedané, lízing zahŕňa prenájom dlhodobého majetku majiteľom, inej osobe za pravidelnú protihodnotu, splatnú počas nájomného obdobia. Opatrenie sa vzťahuje na nájomné zaplatené nájomníkom v pravidelných intervaloch za používanie aktíva, ktoré tvoria príjmy prenajímateľa. AS - 19 sa zaoberá lízingom, v ktorom sa stanovujú vhodné účtovné zásady pre obe strany. Existujú dva typy prenájmov:

 • Finančný lízing : Tiež známy ako kapitálový nájom, je to nezrušiteľná dohoda, ktorej termín zodpovedá ekonomickej životnosti majetku. Pri tomto druhu prenájmu sa všetky riziká a odmeny súvisiace s vlastníctvom prenášajú na nájomcu, avšak nárok môže alebo nemusí byť prevedený. Po uplynutí stanoveného obdobia môže byť vlastníctvo majetku prevedené na nájomcu v malej výške, tj za cenu, ktorá je nižšia ako reálna tržná hodnota majetku.
 • Prevádzkový leasing : druh prenájmu, ktorého doba je kratšia ako ekonomická životnosť majetku, a nájomca má právo ukončiť prenájom krátkym upozornením. V rámci tohto prenájmu sa riziko a odmeny spojené s vlastníctvom majetku neprevedú a po uplynutí stanoveného termínu sa majetok vráti jeho majiteľovi.

Kľúčové rozdiely medzi nákupom a lízingom

Nasledujúce body sú podstatné, pokiaľ ide o rozdiel medzi nákupom a lízingom:

 1. Termín nákup sa používa na označenie procesu, v ktorom predávajúci prevedie vlastníctvo majetku na kupujúceho za primeranú peňažnú protihodnotu. Leasing je zmluva, v ktorej jedna strana kúpi majetok a poskytuje právo na používanie tohto majetku inej strane na pravidelné platby.
 2. Pri nákupe sú zainteresované strany kupujúcim a predávajúcim. Naopak, zúčastnené strany v prípade lízingu sú prenajímateľom, tj majiteľom majetku a nájomcom, ktorým je užívateľ prenajatého majetku.
 3. Pri kúpe je hodnota aktíva nákladom na vlastníctvo aktíva, zatiaľ čo hodnota lízingu predstavuje náklady na používanie prenajatého majetku.
 4. Pri nákupe má kupujúci právo kedykoľvek predať alebo obchodovať s majetkom. Naopak, lízingová dohoda neumožňuje takúto voľnosť nájomcovi, keďže vlastníctvo aktíva spočíva na prenajímateľovi.
 5. Úhrada za nákup majetku musí byť zaplatená v paušálnej alebo rovnocennej mesačnej splátke na konkrétny termín. V opačnom prípade nájomca musí zaplatiť prenájom nájomného každý mesiac, aby využil majetok.
 6. Nákup nie je obmedzený na konkrétny termín ako v prípade lízingu. Nákup teda umožňuje osobe používať majetok počas celého jeho ekonomického života.
 7. Keď kupujúci vymaže všetky poplatky voči majetku, vlastní. Na druhej strane má nájomca na konci doby lízingu dve možnosti buď vlastniť majetok tým, že mu poskytne nominálnu sumu, alebo ho vráti prenajímateľovi. Hoci operačný lízing neobsahuje túto možnosť.
 8. Za opravu a údržbu majetku zodpovedá kupujúci pri nákupe. Na rozdiel od toho sa v závislosti od podmienok dohody a druhu prenájmu určuje zodpovednosť za opravy a údržbu.
 9. Prenajatý majetok je podsúvahová položka. Preto sa v súvahe neobjavuje. Na rozdiel od nákupu, v ktorom sa kúpené aktíva uvádzajú na strane aktív súvahy v rámci dlhodobého majetku.
 10. Kupujúci majetku využíva záchrannú hodnotu majetku, pretože vlastní majetok. Naopak nájomca je zbavený záchrannej hodnoty, pretože majetok je majetkom prenajímateľa.

záver

Môžeme povedať, že lízing je alternatívou nákupu dlhodobého majetku z vlastnených alebo vypožičaných prostriedkov. Môžete si vybrať ktorúkoľvek z dvoch alternatív, ale predtým, než budete uprednostňovať vaše požiadavky, tj ak dlhodobo budete potrebovať majetok, má zmysel nakupovať majetok, pretože ekvivalentné ročné náklady (EAC) vlastných a prevádzkových nákladov by boli nižšie než lízing.

Preto sa pozrite na EAC aktíva po zdanení, ak je nižšia ako nájomná nájomná, potom by sa mal zvoliť nákup, zatiaľ čo ak je väčší ako prenájom nájomného, ​​leasing bude mať zmysel.

Top